Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Waar nodig tref ik passende maatregelen om uw privacy te beschermen. Dit document geeft u informatie over de wijze waarop Massagepraktijk Bloesem met uw privacy omgaat.

Website

Mijn website maakt gebruik van cookies. Waar mogelijk zijn de cookies uitgeschakeld. Bij uw eerste bezoek verschijnt de cookiebanner onder aan de website. Hier kunt u op “alles accepteren” klikken. Wanneer u klikt op “alles afwijzen”, dan worden er geen cookies geïnstalleerd.

Regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Behandelovereenkomst

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg en bijhoudt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO).

Welke gegevens worden verwerkt?

In het dossier worden onder andere gegevens bijgehouden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de behandelingen. Daarnaast worden in uw dossier contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer opgenomen.

Financiële afhandeling

Na een consult krijgt u een factuur, deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar, vergoeding vindt plaats vanuit het aanvullend pakket en wisselt per verzekeraar. Voor de factuur worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt. Dit zijn gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Datum van behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling (Overig Natuurgeneeskundige; Massagetherapie)     Dit is bepaald in de WGBO
 • Kosten van het consult

Doeleinden gegevensverwerking

Uw gegevens worden voor drie doeleinden gebruikt:

 • Behandeling; de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor uw behandeling
 • Financiële administratie; de gegevens die op uw factuur staan worden gebruikt voor de financiële administratie.
 • Praktijkvoering; de contactgegevens worden gebruikt voor de praktijkvoering, d.w.z. maken van afspraken en facturen en delen van algemene informatie over Massagepraktijk Bloesem.

Indien ik uw gegevens gebruik voor andere doelen dan hierboven beschreven, dan wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd. Deze toestemming mag u vanzelfsprekend ook weer intrekken.

De gegevens in het clientdossier blijven, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard.

Informatieplicht van patiënt

Vanuit de WGBO wordt van cliënten verwacht dat zij hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de klachten waarvoor zij willen worden behandeld. Alleen op basis van juiste informatie kunnen uw behandelaars snel een diagnose stellen en op basis daarvan goede zorg verlenen.

Delen van uw gegevens met derden

Gegevens met betrekking tot uw behandeling kan ik overdragen aan uw huisarts of medisch specialist, b.v als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale overleg

Geheimhouding

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Met de leverancier van het digitaal cliënten administratiesysteem en mijn boekhouder zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
 • Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) Dit houdt in dat ik zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mag bespreken met anderen..

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik zorg ervoor dat uw persoonsgegevens veilig in een digitaal dossier wordt opgeslagen via MijnDiad en papieren dossiers van voor 2020 achter slot en grendel worden bewaard. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens die digitaal worden verwerkt, zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording, en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens inzichtelijk zijn geweest voor een andere persoon, of dat uw gegevens verloren zijn gegaan), dan wordt gesproken van een datalek. Indien de inbreuk op uw privacy een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan melden wij de inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor u, dan wordt ook u geïnformeerd hierover.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is  20 jaar vanaf de laatste behandeling. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ze langer moeten worden bewaard.

Rechten van betrokkenen

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u één van de rechten uitoefenen zoals bekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Stel uw vraag per e-mail.

Wijzigingen

Massagepraktijk Bloesem houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Als er wijzigingen worden aangebracht dan stel ik u hiervan via e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacyrechten of een verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen met mij.

Massagepraktijk Bloesem

E-mail: info@massagepraktijkbloesem.nl
Telefoon: 06 81 16 22 30

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga, verzoek ik u eerst contact met mij op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

R. Wolthuis