skip to Main Content

Privacy Statement

Privacyverklaring Massagepraktijk Bloesem
Ik als behandelaar van massagepraktijk Bloesem ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelen van de gegevensverwerkingen
Ik gebruik uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het leveren van goede zorg. Hiervoor wordt een papieren dossier aangemaakt en bijgehouden. Hierin worden onder andere gegevens bijgehouden over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, identificatiegegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het bijhouden van een medisch dossier is een verplichting vanuit de WGBO.
Financiële afhandeling. Na een consult krijgt u een factuur, deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar, vergoeding vindt plaats vanuit het aanvullend pakket en wisselt per verzekeraar. Voor de factuur worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt. Dit zijn gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zoals NAW gegevens, geboortedatum, datum van behandeling en een korte omschrijving van de behandeling (Overig Natuurgeneeskundige; Massagetherapie) Dit is bepaald in de WGBO.
Overige doelen. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles en intercollegiaal overleg m.b.t. uw behandeling. Dit is bepaald in de WGBO.
Indien ik uw gegevens gebruik voor andere doelen dan hierboven beschreven, dan wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd. Deze toestemming mag u vanzelfsprekend ook weer intrekken.
Informatieplicht van patiënt
Vanuit de WGBO wordt van cliënten verwacht dat zij hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de klachten waarvoor zij willen worden behandeld. Alleen op basis van juiste informatie kunnen uw behandelaars snel een diagnose stellen en op basis daarvan goede zorg verlenen.

Uitwisseling van uw gegevens
• Ik kan medische gegevens opvragen voor het dossier bij uw huisarts of medisch specialist, indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor uw behandeling bij mij. Ik doe dit enkel, na uw expliciete toestemming.
• Ik kan ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts of medisch specialist, b.v als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
• Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale overleg

Geheimhouding
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) Dit houdt in dat ik zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mag bespreken met anderen. Ik mag uw persoonsgegevens wel bespreken met collega’s indien dit nodig is voor goede zorg.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Ik zorg ervoor dat uw persoonsgegevens veilig in een papieren dossier worden opgeslagen en achter slot en grendel worden bewaard. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens die digitaal worden verwerkt, denk aan facturen, zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording, en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens inzichtelijk zijn geweest voor een andere persoon, of dat uw gegevens verloren zijn gegaan), dan wordt gesproken van een datalek. Indien de inbreuk op uw privacy een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan melden wij de inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor u, dan wordt ook u geïnformeerd hierover.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ze langer moeten worden bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op één van uw rechten, kunt u een verzoek indienen bij de praktijk. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek. Dit verzoek kunt indienen per post of e-mail via de contactgegevens onderaan deze verklaring.
Recht op inzage:

U heeft het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Dit kan op afspraak bij mij in de praktijk.
Recht op correctie/aanvulling: Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u mij hierop wijzen. Ik neem dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en aan te vullen.
Recht op verwijdering: U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen.
Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw eigen gegevens te ontvangen, die bij mij worden verwerkt en door u zelf zijn verstrekt. De gegevens worden geleverd in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Indien u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere zorginstelling, dan kunt u dit aangeven in uw verzoek.
Recht op beperking van het gebruik van uw gegevens: In sommige situaties heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn als gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking niet rechtmatig is, niet meer nodig zijn, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.
Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking gebaseerd is op basis van een publieke taak of gerechtvaardigd belang. Dit is bij onze praktijk niet van toepassing.

Kosten
Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het verzoek dat u indient. Dit is alleen het geval als het verzoek ongegrond of buitensporig is. Als dat van toepassing is, mag ik het verzoek ook weigeren.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over uw privacyrechten of een verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen met mij.
Massagepraktijk Bloesem
Adres: Hessenweg 173, 2731 JH De Bilt
E-mail: info@massagepraktijkbloesem.nl
Telefoon: 06 81 16 22 30

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga, verzoek ik u eerst contact met mij op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

R. Wolthuis

Back To Top